Центр науково-технічної і економічної інформації Сумського державного університету є правонаступником Сумського державного центру науково-технічної і економічної інформації.

Сумський державний центр науково-технічної і економічної інформації (Сумський ЦНТЕІ) був створений наказом Міністра освіти і науки України від 19 липня 2000 р. № 334 на державній основі і у підпорядкуванні Міністерству освіти і науки України. З липня 2000 року до серпня 2006 року Сумський ЦНТЕІ очолював проректор з наукової роботи СумДУ Хворост Володимир Андрійович.

Мета створення Сумського ЦНТЕІ – сприяння науково-технічній та інноваційній діяльності в регіоні, впровадження у виробництво науково-технічних досягнень та проектно-конструкторських розробок, поглиблення наукових досліджень, поширення наукових методів управління виробництвом і наукової організації праці, тощо.

Одним з базових напрямів діяльності Сумського ЦНТЕІ було і залишається формування унікального для Сумської області фонду патентної документації – близько 130 тис. патентних документів. На даний час патентний фонд загалом налічує більше 1 млн. 370 тис. примірників повних описів до охоронних документів на винаходи; 19,3 тис. одиниць патентних збірників та 73,8 тис. повних описів патентів на винаходи та корисні моделі на електронних носіях.

Іншим напрямом діяльності Сумського ЦНТЕІ, робота в якому ведеться протягом уже більш ніж 10 років, є наповнення та актуалізація українських корпоративних баз даних:

1.“Підприємства України. Адреси і номенклатура продукції”

2. “Науково-технічні досягнення України”

3. “Зведений електронний каталог видань НТІ”

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2010 року № 1149 Сумський державний центр науково-технічної і економічної інформації реорганізований у структурний підрозділ Сумського державного університету (СумДУ).

13 квітня 2010 року у складі науково-дослідної частини Сумського державного університету було створено Центр науково-технічної і економічної інформації, залишивши за ним завдання та функції регіонального інформаційного органу державної системи науково-технічної і економічної інформації.

 • організація та методичне забезпечення управління процесом захисту права інтелектуальної власності в університеті;
 • забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (складання ліцензійних договорів, продаж за ліцензіями об’єктів інтелектуальної власності тощо);
 • консультації з питань захисту прав інтелектуальної власності та інформаційної діяльності;
 • надання інформаційних послуг щодо виконання патентних досліджень та оформлення винахідницьких і раціоналізаторських рішень, у тому числі іншим вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним особам (у якості платних послуг), методичне супроводження вказаних послуг;
 • підготовка та подання документів на об’єкти права інтелектуальної власності для патентування науково-технічних розробок, у тому числі інших вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб (у якості платних послуг);
 • інформаційно-аналітичне забезпечення робіт зі створення, охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності.
 • аналіз показників публікаційної активності, в т.ч. у виданнях, які індексуються науковометричними базами даних, підготовка пропозицій щодо організації відповідної роботи у структурних підрозділах та стимулювання публікаційної активності вчених університету у рейтингових журналах;
 • інформаційна і технічна допомога науковцям до публікацій статей у журналах, що індексуються науковометричними базами даних.
 • формування баз даних публікацій представників СумДУ у виданнях, які індексуються науковометричними базами даних (в тому числі високорейтингових), переліку авторів, які мають публікації в цих виданнях (кількість осіб, індекс Хірша науковців) тощо;
 • облік та аналіз рейтингових і звітних показників університету в цілому та його структурних підрозділів за напрямом роботи відділу, підготовка і складання звітів та супроводження рейтингу інститутів, факультетів і кафедр;
 • організація роботи із підвищення наукового рівня журналів та їх входження до науковометричних та реферативних баз даних, отримання статусу фахового видання;
 • реєстрація в МОН України і УкрІНТЕІ заходів, організатором чи співорганізатором яких виступає університет та забезпечення відповідного звітування;
 • робота із забезпечення підвищення наукового рівня заходів та входження їх матеріалів до науковометричних баз даних.
 • формування та супроводження баз даних наукових розробок, сервісних послуг і технологічних запитів університету, інших ЗВО і підприємств з виконанням функції міжрегіонального центру трансферу технологій;
 • розміщення і супроводження інформації про актуальні науково-технічні розробки та сервісні наукові послуги університету в національних та міжнародних мережах трансферу технологій;
 • розробка та впровадження в університеті нових підходів з формування та реалізації науково-інноваційної політики в частині рекламування науково-технічних розробок та надання сервісних наукових послуг;
 • надання стороннім замовникам маркетингових та інформаційних послуг у сфері трансферу технологій;
 • надання стороннім замовникам консультативних та освітніх послуг з питань трансферу технологій та підвищення ефективності рекламування розробок;
 • моніторинг та облік ринку потенційних замовників на науково-технічні розробки та сервісні наукові послуги для відповідних структурних підрозділів університету;
 • організаційне забезпечення рекламної і виставкової діяльності університету.
 • організаційне і методичне забезпечення управління процесом участі у конкурсах на державні та міжнародні наукові гранти (як для організацій, так і індивідуальних);
 • пошук та розповсюдження інформації про наукові гранти, спільні наукові конкурси, конкурси в рамках державних і міжнародних програм тощо;
 • інформаційне і методичне супроводження процесу подання заявок на гранти;
 • ведення обліку та проведення аналізу щодо результативності наукових стажувань співробітників, аспірантів та докторантів у закордонних ВНЗ і наукових установах;
 • технологічна підтримка інформаційних сервісів ЦНТЕІ;
 • створення та технологічне супроводження web-сайтів наукових видань та наукових конференцій, семінарів;
 • створення і підтримка дієвих інструментів для взаємодії з базами даних та пошуковими системами;
 • робота з базами даних із передачі та коректного відображення метаданих публікацій.