ПЛАН

проведення наукових, науково-технічних та науково-методичних заходів Сумським державним університетом у 2022 році

 

Назва НТЗ

(для міжнародних і англійською мовою)

Місце проведення Термін проведення Відповідальний
1 Заочна міжнародна конференція «Виклики і перспективи розвитку громадського здоров’я та фізичної медицини»»

International distance conference

«Challenges and Prospects of Public  Health and Physical Medicine Development»

СумДУ 27-28 січня Медичний інститут

завідувач кафедри громадського здоров’я Сміянов В.А.,

завідувач кафедри фізичної  реабілітації

Єжова А.О.

2 Науково-практичний круглий стіл на тему «Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний вимір»

Legal regulation of financial services: national, European, globalization dimension

СумДУ 28 січня Кафедра міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін,

Швагер О. А.

3 Студентська конференція «Перший крок у науку» СумДУ 20 лютого НТСА,

Уткіна М.С.

4 Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні виклики»

International Scientific and Practical Conference «Socio-Economic Challenges»

СумДУ 10-15

березня

ННІ БіЕМ,

Тютюник І.В.

5 ХVІ  всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів

“To Make the World Smarter and Safer”  (онлайн)

СумДУ 31 березня Кафедра іноземних мов,

Золотова С., Міхно С., Вашист К.

6 V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття» СумДУ 6-7 квітня Кафедра мовної підготовки іноземних громадян,

завідувач кафедри Сидоренко О.П.

7 IХ Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту»

IХ International Scientific and Methodical Conference

«Innovative technologies for advanced training of specialists of physical education and sport»

 

СумДУ 14–15 квітня Кафедра фізичного виховання і спорту

Сергієнко В. М.

8 Міжнародна наукова конференція молодих вчених

“Інформатика, Математика, Автоматика, 2022
(ІМА :: 2022)”

International Young Scientists Conference “Informatics, Mathematics, Automatics, 2022”

СумДУ 18-22 квітня Факультет ЕлІТ,

Шабельник Ю.М.

9 Міжнародна наукова конференція молодих вчених

“Фізика, Електроніка, Електротехніка, 2022

(ФЕЕ :: 2022)”

International Young Scientists Conference “Physics, Electronics, Electrotechnics, 2022”

СумДУ 18-22 квітня Факультет ЕлІТ,

Шабельник Ю.М.

10 IX Всеукраїнська науково-технічна конференція

«Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2022)»

СумДУ 19–22 квітня Факультет ТеСЕТ,

Павленко І.В.

11 VІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи» ШІ СумДУ 21 квітня Кафедра економіки та управління
12 Заочна  міжнародна конференція «Громадське здоров’я в Україні – сучасні виклики і перспективи розвитку»

International distance conference «Public Heats in Ukraine – modern challenges and prospects of development»

СумДУ 21-22 квітня Кафедра громадського здоров’я

Завідувач кафедри Сміянов В.А

13 VІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи» ШІ СумДУ 23 квітня Кафедра економіки та управління

ШІ СумДУ,

Закусило Р.В.

14 IX Всеукраїнська науково-практична конференція

«Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи»

СумДУ 29 квітня Кафедра історії,

Завідувач кафедри Дегтярьов С.І.

15 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Економічні проблеми сталого розвитку» імені професора Олега Балацького» СумДУ 16-18 травня ННІ БіЕМ,

Тютюник І.В.

16 XІ Науково-методична  конференція «Шляхи удосконалення позааудиторної роботи студентів» СумДУ 19-20 травня Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики,

Однодворець Л.В.

17 VІ Міжнародна науково – практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»

International Research and Practice Conference «Reformation of Legal System in Terms of European Integration Process»

СумДУ 19-20 травня ННІ права,

Миргород-Карпова В.В.

18 III Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні економічні відносини та сталий розвиток»

ІIІ International scientific-practical conference “International Economic Relations and Sustainable Development”

СумДУ 20 травня Кафедра міжнародних економічних відносин,

Завідувач кафедри Петрушенко Ю.М.

19 Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців

«Сучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи»

СумДУ 26-27 травня Кафедра журналістики та філології,

Жиленко І.Р.

20 Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції»

Value-oriented approach in education and challenges of European integration

СумДУ 27-28 травня Кафедра МЄПЦПД

Завідувач кафедри Завгородня В.М.

21 Міжнародна науково-практична конференція

«Економіка для екології»

“Economics for ecology”

СумДУ Травень Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування,

Завідувач кафедри Карінцева О.І.

22 5-та Міжнародна конференція

«Конструювання, моделювання, виробництво: обмін інноваціями»

5th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2022)

СумДУ 07-10 червня Факультет ТеСЕТ,

Завідувач кафедри ТМВІ Іванов В.О.

23 Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-етика та лідерство»

International Scientific and Practical Conference «Business Ethics and Leadership»

СумДУ 5-9 вересня ННІ БіЕМ,

Тютюник І.В.

24 12-та Міжнародна конференція «Наноматеріали: застосування та властивості»

2022 IEEE 12th International Conference «Nanomaterials: Applications & Properties»

м. Краків, Польща 11-16 вересня Факультет ЕлІТ,

Шабельник Ю.М.

25 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні системи і технології»

Advanced Information Systems and Technologies, AIST 2022

СумДУ 1-2 жовтня Факультет ЕлІТ,

Шендрик В.В.

26 Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові ринки, інституції та ризики »

International Scientific and Practical Conference «Financial Markets, Institutions and Risks»

СумДУ 13-17 жовтня ННІ БіЕМ,

Тютюник І.В.

27 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво»

VІ International Scientific and Practical Conference “Chemical technology: Science, Economy and Production”

ШІ СумДУ 19-21 жовтня Шосткинський інститут СумДУ,

Закусило Р.В.

28 Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та менеджмент охорони здоров’я»

International Scientific and Practical Conference «Health Economics and Management Reviewt»

СумДУ 7-10

листопада

ННІ БіЕМ,

Тютюник І.В.

29 Міжнародна наукова онлайн- конференція студентів та молодих учених «Інновації, соціальні та економічні виклики»

The International Scientific Online Conference «Innovation, Social and Economic Challenges»

СумДУ 24-25 листопада Кафедра маркетингу,

Завідувач кафедри Люльов О.В.

30 ХІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Перекладацькі інновації” СумДУ 25 листопада Кафедра германської  філології, Жулавська О.О.
31 Постійно діюча міжнародна інтернет-конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток» / International scientific internet-conference «Modern management and economic development» СумДУ 15-21 травня,

20-25 листопада

Кафедра управління імені Олега Балацького,

Завідувач кафедри Швіндіна Г.О.