PLAN
of scientific, technical, and methodological events by Sumy State University in 2019

 

Title of event

(in English for international events)

Place Dates
1 Студентська конференція «Перший крок у науку» СумДУ 24 лютого
2 ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Перекладацькі інновації” СумДУ 14-15 березня
3 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів “To Make the World Smarter and Safer” СумДУ 21 березня
4 ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття» СумДУ 16-17 квітня
5 Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених імені професора Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку»

Professor Oleg Balatsky Ukrainain Scientific and Practical Conference for students and young scientists “Economic Problems of Sustainable Development”

СумДУ 16-18 квітня
6  VI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019)» СумДУ 16-19 квітня
7 ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи» ШІ СумДУ 18 квітня
8 VIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» СумДУ 18-19 квітня
9 Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту»

VІ International Scientific and Methodical Conference

«Innovative technologies for advanced training of specialists of physical education and sport»

СумДУ 18–19 квітня
10 Всеукраїнська науково-практична конференція

«Суспільно-політичні процеси на українських землях:

історія, проблеми, перспективи»

СумДУ 19 квітня
11 Міжнародна  науково-технічна конференція студентів та молодих вчених “Інформатика, Математика, Автоматика, ІМА :: 2019”

International Scientific Conference of the Students and young scientists “Informatics, Mathematics, Automatics, 2019”

СумДУ 23-26 квітня
12 Міжнародна  науково-технічна конференція студентів та молодих вчених “Фізика, Електроніка, Електротехніка, ФЕЕ :: 2019”

International Scientific Conference of the Students and Young Scientists “Physics, Electronics, Electrotechnics, 2019”

СумДУ 23-26 квітня
13 XV Всеукраїнська науково-практична конференція

«Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти»

СумДУ 14-15 травня
14 ІІІ Міжнародна науково – практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»

International Research and Practice Conference «Reformation of Legal System in Terms of European Integration Process»

СумДУ 23-24 травня
15 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти» СумДУ 29-30 травня
16 2-а Міжнародна конференція «Конструювання, моделювання, виробництво: обмін інноваціями»

2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2019)

Луцький НТУ, м. Луцьк, Україна 11-14 червня
17 Постійно діюча міжнародна інтернет-конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток»

International Scientific Internet-Conference «Modern Management and Economic Development»

СумДУ 01.09.

2018р. – 31.08.

2019р

18 9-та Міжнародна конференція «Наноматеріали:  застосування та властивості»

2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties

м. Одеса 8-13 вересня
19 Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша»

International Scientific Conference «Between a Small Village and the Whole World: Cultural Mission of Panteleimon Kulish»

СумДУ 19–21

вересня

20 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біомедичні перспективи»

International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists «Biomedical Perspectives»

СумДУ 16-18 жовтня
21 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи»

СумДУ 17-18 жовтня
22 ІV Всеукраїнська науково-практична on-line конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України» СумДУ 21 – 22 листопада