Науковий журнал «Журнал нано- та електронної фізики»

ISSN 2077-6772

Публікує наукові статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень в області фізики конденсованого середовища, фізичної електроніки, а також досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів та явищ у зазначених областях

Праці Міжнародної конференції «Наноматеріали: властивості та застосування»

ISSN: 2304-1862,

e-ISSN: 2306-580X

Публікує матеріали Міжнародної конференції “Nanomaterials: Applications and Properties” (“Наноматеріали: застосування та властивості”), яка присвячена новим актуальним проблемам сучасного матеріалознавства, таких як технології виробництва та досліджень наноматеріалів, властивостей наночастинок і наносистем, застосуванні нанооб’єктів та наноструктур в Hi-Tech індустрії, біології, медицині, хімії і т.д.

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»

ISSN 2218 – 4511

Висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці

Науковий журнал «Журнал інженерних наук»

ISSN:2312-2498 (print)

Категорія – Б

Журнал публікує наукові статті з проблем матеріалів та технологій у машинобудуванні, гідроаеромеханіки і тепломасообміну, електроніки, автоматики та інформатики

Міжнародний науковий журнал «Бізнес-етика та лідерство»

ISSN (print) – 2520-6761

ISSN (online) – 2520-6311

Міжнародний науковий журнал «Бізнес-етика та лідерство» сприяє розвитку наукової співпраці та інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових демократичних практик щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, аналітичні тематичні дослідження та критичні огляди.

Тематичні напрямки: чесність, транспарентність, стандарти, репутація, справедливість та етика в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті (академічна доброчесність); корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво; лідерство та інновації в бізнесі, підприємництві, освіті, корпоративному та публічному менеджменті; соціальна справедливість, гендерна рівність, соціальна рівність, захист корпоративних та особистих прав та свобод; поведінкова економіка, соціальна психологія, ефективні та етичні бізнес-комунікації та зв’язки з громадськістю; державно-приватне та міжсекторальне партнерство, узгодження інтересів стейкхолдерів; управління людським капіталом, менеджмент, організаційна культура, мотивація, професійна етика; клієнтоорієнтоване управління бізнесом, якість послуг, захист інтересів споживачів; запровадження демократичних практик в суспільних та економічних процесах.

Міжнародний науковий журнал «Соціально-економічні виклики»

ISSN (print) – 2520-6621

ISSN (online) – 2520-6214

Міжнародний науковий журнал «Соціально-економічні виклики» сприяє розвитку наукової співпраці та інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових демократичних практик щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, аналітичні тематичні дослідження та критичні огляди.

Тематичні напрямки: економічне зростання; цифровізація публічного сектору, соціальних та економічних відносин; глобалізація та міжнародні соціально-економічні відносини; вплив державної політики на соціально-економічний розвиток; стійкість та стабільність соціо-економічних систем; екологізація економіки та суспільства; економіка корпоративного, громадського сектору та домогосподарств; соціологія; демографічні, міграційні процеси та зайнятість, боротьба з бідністю та нераціональним розподілом доходів та ресурсів; економічна безпека та боротьба з корупцією.

Журнал «Фінансові ринки, інституції та ризики»

Журнал «Фінансові ринки, інституції та ризики» сприяє розвитку співпраці науковців та професійних фінансових співтовариств, інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик розвитку фінансового сектору, фінансового забезпечення національних економік та домогосподарств.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, аналітичні тематичні дослідження та критичні огляди.

Тематичні напрямки: розвиток міжнародних, національних та регіональних фінансових ринків; грошові та кредитні системи; банківська справа, страхування; фінансове посередництво, фінансові інструменти; валютні операції, біржі; інновації у сфері фінансових послуг та управління фінансовими ризиками; розвиток міжнародної фінансової інфраструктури; корпоративні, муніципальні та державні фінанси; бухгалтерський облік, звітність та аудит; оподаткування; інвестиційна діяльність; правові аспекти діяльності ринків та інституцій.

Науковий журнал «Образ»

ISSN 2415-8496

У наукових статтях журналу «Образ» розглядаються питання, що охоплюють усі сфери соціальної комунікації: історію, теорію, методологію журналістики, видавничої справи, реклами та з’язків із громадськістю, соціальних комунікацій, бібліотечної справи.

Видання розраховане на викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, працівників сфер інформаційної та соціально-комунікаційної діяльності, практикуючих журналістів, видавців, рекламістів.

Науковий журнал «Сумська старовина»

Публікує статті з краєзнавства, всесвітньої історії та історії України, матеріали, присвячені видатним особистостям і подіям в історії

Науковий журнал «Сумський історико-архівний журнал»

Публікує статті з проблем архівознавства, краєзнавства, питань історії, культури, археографії, джерелознавства

Науковий журнал «Філологічні трактати»

ISSN: 2077-804X (print)
2410-373X (online)

Публікує наукові статті, присвячені проблемам перекладу як засобу вторинної комунікації, методики викладання перекладу, творчості діячів літератури, актуальним проблемам сучасного літературознавства і мовознавства

Науковий журнал «Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень»

ISSN: 2309-2394 (print)
2310-2209 (online)

Публікує нові результати наукових досліджень з теоретичної та клінічної медицини.

Журнал «Правові горизонти»

Журнал публікує результати наукових досліджень у галузі права та методики викладання юридичних дисциплін, інтеграції вітчизняної юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.
Редакційна рада прагне адаптувати досягнення українських правників в Європейську правову науку та ознайомити науковців нашої країни із закордонними досягненнями у галузі права.
Основними цілями Журналу є публікація результатів наукових досліджень, підвищення професійної компетенції фахівців, ознайомлення практикуючих працівників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції, поширення наукових знань, передового досвіду у галузі права та методики викладання юридичних дисциплін, інтеграція вітчизняної юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.

Науковий журнал «Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка»

ISSN: 1817–9290

Журнал публікує наукові статті з економічних проблем підприємств різних галузей промисловості, економічної політики раціонального управління

Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

ISSN 1726-8699

Журнал включено у Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора i кандидата наук (економічні науки; постанова президії ВАК України від 10 лютого 2010 р., № 1-05/1).

Публікує статті, що висвітлюють актуальні питання за такими основними напрямами: загальноекономiчнi проблеми функціонування господарських систем, проблеми діяльності підприємства,екологічні проблеми розвитку йекономіка природокористування,проблеми й перспективи досягнення стійкого розвитку, постіндустріальне суспільство i проблеми формування інформаційного суспільства.

Журнал «Світогляд – Філософія – Релігія»

ISSN: 2305–7459

Мета видання – поширення філософських ідей, спрямованих на подальше системне формування цілісного світогляду сучасної людини, аналіз актуальних проблем сучасності через призму філософського, релігієзнавчого й культурологічного знання, з метою пошуку оптимальних варіантів їх розв’язання.

Міжнародний електронний науковий журнал «Управління економічними процесами»

ISSN 2311-6293

Публікує наукові статті, присвячені актуальним теоретичним, методологічним та практичним аспектам управління економічними процесами.