Науковий журнал «Журнал нано- та електронної фізики»

ISSN: 2077-6772 (Print)

ISSN: 2306-4277 (Online)

Наукове фахове видання України – категорія «А»

Журнал висвітлює оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень в області фізики і астрономії, матеріалознавства, випромінювання і опромінення, а також досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів та явищ у зазначених областях.

Журнал охоплює такі напрями:

 • фізичні властивості плівкових та наноструктурованих матеріалів;
 • фізика нанорозмірних об’єктів;
 • розвиток експериментальних методик дослідження у фізиці конденсованого стану;
 • методи опису динамічних систем та нерівноважних процесів;
 • генерація та розповсюдження електромагнітного та оптичного випромінювання;
 • фізика електронних та іонних пучків.

Праці Міжнародної конференції «Наноматеріали: властивості та застосування»

ISSN: 2304-1862

e-ISSN: 2306-580X

Публікує матеріали Міжнародної конференції “Nanomaterials: Applications and Properties” (“Наноматеріали: застосування та властивості”), яка присвячена новим актуальним проблемам сучасного матеріалознавства, таких як технології виробництва та досліджень наноматеріалів, властивостей наночастинок і наносистем, застосуванні нанооб’єктів та наноструктур в Hi-Tech індустрії, біології, медицині, хімії і т.д.

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»

ISSN: 2218-4511 (Print)

ISSN: 2227-6718 (Online)

Журнал висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

Журнал охоплює такі напрями:

 • інновації в маркетингу;
 • інновації в менеджменту;
 • менеджмент та регулювання інноваційного розвитку;
 • правові аспекти маркетингу, менеджменту та інновацій;
 • маркетинг та менеджмент фінансових інновацій;
 • маркетинг та менеджмент екологічних інновацій;
 • маркетинг та менеджмент бізнес-інновацій;
 • маркетинг та менеджмент інновацій в публічному управлінні;
 • маркетинг та менеджмент інновацій в освіті;
 • маркетинг та менеджмент інновацій в соціальному секторі.

Науковий журнал «Журнал інженерних наук»

Журнал висвітлює актуальні питання сучасного високотехнологічного виробництва, дослідження останніх інженерних тенденцій та розроблення новітніх технологій.

ISSN: 2312-2498 (Print)
ISSN: 2414-9381 (Online)

Наукове фахове видання України – категорія «Б»

Журнал охоплює такі напрями:

 • технологія машинобудування;
 • машинобудування;
 • хімічна інженерія;
 • металорізальні верстати та системи;
 • метрологія;
 • матеріалознавство;
 • динаміка і міцність машин;
 • обчислювальна механіка;
 • процеси в машинах і апаратах;
 • енергоефективні технології;
 • охорона навколишнього середовища.

Міжнародний науковий журнал «Бізнес-етика та лідерство»

ISSN: 2520-6761 (Print)
ISSN: 2520-6311 (Online)

Журнал висвітлює теоретичні та емпіричні дослідження, кращі світові демократичні практики щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті.

Журнал охоплює такі напрями:

 • чесність, транспарентність, стандарти, репутація, справедливість та етика в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті (академічна доброчесність);
 • корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво;
 • лідерство та інновації в бізнесі, підприємництві, освіті, корпоративному та публічному менеджменті;
 • соціальна справедливість, гендерна рівність, соціальна рівність, захист корпоративних та особистих прав та свобод;
 • поведінкова економіка, соціальна психологія, ефективні та етичні бізнес-комунікації та зв’язки з громадськістю;
 • державно-приватне та міжсекторальне партнерство, узгодження інтересів стейкхолдерів;
 • управління людським капіталом, менеджмент, організаційна культура, мотивація, професійна етика;
 • клієнтоорієнтоване управління бізнесом, якість послуг, захист інтересів споживачів;
 • запровадження демократичних практик в суспільних та економічних процесах.

Міжнародний науковий журнал «Соціально-економічні виклики»

ISSN: 2520-6621 (Print)  
ISSN: 2520-6214 (Online)

Журнал висвітлює теоретичні та емпіричні дослідження, кращі світові демократичні практики щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті.

Журнал охоплює такі напрями:

 • економічне зростання;
 • цифровізація публічного сектору, соціальних та економічних відносин;
 • глобалізація та міжнародні соціально-економічні відносини;
 • вплив державної політики на соціально-економічний розвиток;
 • стійкість та стабільність соціо-економічних систем;
 • екологізація економіки та суспільства;
 • економіка корпоративного, громадського сектору та домогосподарств;
 • соціологія;
 • демографічні, міграційні процеси та зайнятість, боротьба з бідністю та нераціональним розподілом доходів та ресурсів;
 • економічна безпека та боротьба з корупцією.

Журнал «Фінансові ринки, інституції та ризики»

ISSN: 2521-1250 (Print)
ISSN: 2521-1242 (Online)

Журнал висвітлює теоретичні та емпіричні дослідження, кращі світові демократичні практики щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті.

Журнал охоплює такі напрями:

 • розвиток міжнародних, національних та регіональних фінансових ринків;
 • грошові та кредитні системи;
 • банківська справа, страхування;
 • фінансове посередництво, фінансові інструменти;
 • валютні операції, біржі;
 • інновації у сфері фінансових послуг та управління фінансовими ризиками;
 • розвиток міжнародної фінансової інфраструктури;
 • корпоративні, муніципальні та державні фінанси;
 • бухгалтерський облік, звітність та аудит;
 • оподаткування;
 • інвестиційна діяльність;
 • правові аспекти діяльності ринків та інституцій.

Науковий журнал «Образ»

ISSN: 2415-8496 (Print)

Журнал висвітлює питання, що охоплюють усі сфери соціальної комунікації: історію, теорію, методологію журналістики, видавничої справи, реклами та з’вязків із громадськістю, соціальних комунікацій, бібліотечної справи.

Журнал охоплює такі напрями:

 • образ;
 • публіцистичні обрії;
 • світло християнства;
 • ґендерні змісти;
 • соціокомунікаційне середовище: теорія та історія;
 • непідкупні свідки плинного часу: документознавство, архівознавство;
 • бібліотечно-інформаційні системи та комунікації;
 • журналістика в системі соціокомунікаційної діяльності;
 • видавнича справа та редагування: функціональні трансформації;
 • прикладні комунікаційні технології у системі соціальної діяльності;
 • інформатизація та інтелектуалізація соціуму – проблеми взаємин;
 • методика, методи, технології та техніки викладання спеціальних дисциплін;
 • світ розмаїтий літератури;
 • рецензійні координати;
 • ювіляри;
 • хроніка.

Науковий журнал «Сумська старовина»

ISSN: 2311-5408 (Print)

Журнал висвітлює питання пов’язані з археологією, краєзнавством, історією України.

Науковий журнал «Сумський історико-архівний журнал»

ISSN: 2227-183Х (Print)

ISSN: 2413-8762 (Online)

Журнал висвітлює проблемні питання історії України, всесвітньої історії, архівознавства та джерелознавства.

Журнал охоплює такі напрями:

 • архівознавство;
 • мемуаристика, епістолярії;
 • історіографія, джерелознавство;
 • історія України;
 • всесвітня історія.

Науковий журнал «Філологічні трактати»

ISSN: 1817-9215 (Print)

ISSN: 1817-9290 (Online)

Журнал висвітлює широке коло питань сучасного літературо-, мовознавства, проблем перекладу та творчості діячів літератури.

Журнал охоплює такі напрями:

 • проблеми перекладу як засобу вторинної комунікації;
 • творчість діячів літератури;
 • актуальні проблеми сучасного літературознавства і мовознавства.

Науковий журнал  «Східноукраїнський медичний журнал»

ISSN: 2663-5909 (Print)

ISSN: 2664-4231 (Online)

Наукове фахове видання України – категорія «Б»

“Східноукраїнський медичний журнал” – рецензований журнал, який публікує оригінальні статті, що охоплюють питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Наша головна мета – створити дієву платформу для обміну думками й досвідом, та налагодити співпрацю між провідними науковцями в галузі клінічної та експериментальної медицини різних регіонів України та світу.

Тематика журналу. “Східноукраїнський медичний журнал” публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень що охоплюють питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Журнал «Правові горизонти»

ISSN: 2519-2353

Наукове фахове видання України – категорія «Б»

Журнал висвітлює актуальні питання теорії держави та права, цивільного, кримінального, господарського, адміністративного, конституційного права та процесів, тощо.

Науковий журнал «Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка»

ISSN: 1817-9215

Журнал висвітлює актуальні питання різних сферах економіки, які містять нові теоретичні та практичні результати.

Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

ISSN: 1726-8699

Наукове фахове видання України – категорія «Б»

Журнал висвітлює актуальні питання економіки.

Журнал охоплює такі напрями:

 • загальноекономiчнi проблеми функцiонування господарських систем;
 • проблеми дiяльностi підприємство в перехiднiй i ринковiй економiцi;
 • екологiчнi проблеми розвитку i економiка природокористування;
 • проблеми i перспективи досягнення стiйкого розвитку;
 • постiндустрiальне суспiльство i проблеми формування iнформацiйного суспiльства.

Журнал «Світогляд – Філософія – Релігія»

ISSN: 2305–7459 (Print)

ISSN: 2523-4862 (Online)

Мета видання – поширення філософських ідей, спрямованих на подальше системне формування цілісного світогляду сучасної людини, аналіз актуальних проблем сучасності через призму філософського, релігієзнавчого й культурологічного знання, з метою пошуку оптимальних варіантів їх розв’язання.